Preskocit navigáciu

Poslanie 2. mechanizovanej brigády


    
    
    
      Prvoradým poslaním 2.mb je podieľať sa na plnení úloh obrany a ochrany životných záujmov Slovenskej republiky a jej spojencov pred vojenskými a nevojenskými hrozbami vedením bojových a nebojových operácií.
      S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčená na vedenie ofenzívnych, defenzívnych a stabilizačných aktivít proti ľahko obrneným jednotkám nepriateľa vo vysokom tempe.
    

      Hlavné úlohy:

      V nadväznosti na stanovené úlohy zvyšovať spôsobilosti veliteľov, štábov a jednotiek 2.mb na plnenie úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v súlade s medzinárodnými záväzkami SR so zameraním na:

  • rýchlu reakciu na vznikajúce krízy a efektívne plnenie úloh,
  • pôsobenie vo všetkých druhoch operácií od najnižšej intenzity po najvyššiu, vrátane príspevkov do stabilizačných operácií a podpory rekonštrukčného úsilia,
  • vedenie operácií, zameraných na odstrašenie konania nevojenských aktérov, ochranu populácie a  kritickej infraštruktúry.
       Pri vojenskom ohrození na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh obrany a ochrany štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
      Podieľať sa v stave bezpečnosti na plnení asistenčných úloh na území SR s cieľom poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov.
    
       Národný cieľ 2013 - mechanizovaná brigáda
    
       Doteraz najväčší záväzok voči medzinárodnému spoločenstvu, ktorými sa SR zaviazala počas prístupových rokovaní NATO ešte v roku 2003. V rámci partnerských cieľov je úlohou SR vytvoriť a pripraviť nasaditeľnú jednotku vo veľkosti mechanizovanej brigády ako taktického úlohového zoskupenia jednotiek pozemných a vzdušných síl so spôsobilosťami vykonávať útočné, obranné, stabilizačné a umožňujúce pozemné operácie. Z hľadiska systému kolektívnej obrany NATO predstavuje mechanizovaná brigáda hlavný príspevok SR do celkového obranného potenciálu Aliancie v rámci naplnenia stanovenej úrovne ambície Aliancie. Jeho naplnenie požadovanými spôsobilosťami v stanovenom termíne do 31.12.2017 je preto mimoriadne dôležité. Ťažisko plnenia týchto náročných úloh spočíva na 2. mechanizovanej brigáde.

Skočiť na menu


Share